Aresztowani w Regionie Małopolska NSZZ „Solidarność' 13 XII 1981 - 1989

Wstępna lista osób aresztowanych w Regio­nie Małopolska NSZZ „Solidarność" od 13 grudnia 1981 do ponownej legalizacji Związ­ku w 1989 roku, obejmuje osoby skazane na mocy wyroków sądowych i te, które otrzymały sankcje prokuratorskie lub zostały zatrzyma­ne na dłużej niż 48 godzin (nie uwzględnio­no osób internowanych).

 

1.  Achinger Ignacy (1929), Kęty, pracownik Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „So­lidarność", aresztowany, skazany na rok po­zbawienia wolności 1982.

2.  Adamczyk Zbigniew (1961), pracownik Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Nowej Hucie, aresztowany 8 IX - 14 XI 1983.

3.  Andrzejewska Ewa, pracownica Woje­wódzkiego Biura Projektowego w Nowym Sączu, aresztowana III-VII 1984.

4.  Antas Jolanta (1954), pracownik Instytutu Filologii Polskiej UJ, aresztowana 10 VI-23 VII 1983.

5.  Antas Wiesław (1955), pracownik HiL, aresztowany 10 VI-23 VII 1983).

6.  Augustyniak Jan, Chełmek, aresztowany.

7.  Badowski Zbigniew (1948), pracownik Krakowskiej Fabryki Kabli, aresztowany 6 VII-26 VII 1983.

8.  Bagiński Tadeusz (1959), ślusarz, aresz­towany 29 Vlll-20 XII 1982).

9.  Banaś Marian (1955), pracownik Sekcji In­terwencji Zarządu Regionu NSZZ „Solidar­ność"   Małopolska,   aresztowany   17  XII 1981-VII 1983.

10.  Bandura Jacek (1946), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 4 XI 1982-26 l 1983.

11.  Baran Józef (1955), pracownik Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, aresztowany 28 III -VII 1984.

12.  Baran Piotr, student UJ, aresztowany 17 XII 1981 - 5 IV 1982.

13. Baranek Anna (1960), pracownica Przedszkola nr 17 w Krakowie, członkini KPN, aresztowana 18 V-15 VI 1983.

14.  Baranek Stanisław (1930), pracownik HiL, aresztowany 3 VI-26 VII 1983.

15.  Baranek Tomasz (1958), pracownik Madro w Krakowie, aresztowany 18 V-26 IX 1983.

16.  Barański Janusz  (1960),  student  UJ. aresztowany 13 IX 1982 - 1983.

17.  Baruś Władysław (1943), aresztowany 29 IV-27 VII 1983.

18.  Bawolski Witold (1956), pracownik Za­kładu Przetwórstwa Hutniczego HiL Boch­nia, aresztowany 15 XII 1981, skazany na 4 lata pozbawienia wolności, ponownie aresztowany 1985-1986.

19.  Bazarnik Jarosław, uczeń Technikum Budowlanego w Krzeszowicach, zwolnio­ny 12 III 1982.

20.  Bączalski Zbigniew (1963), uczeń Tech­nikum Elektrycznego w Skawinie, areszto­wany 27 IV-7 VIII 1982.

21.  Berdychowski Zygmunt  (1960),   stu­dent UJ, aresztowany 13 l 1982, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolnio­ny 23 I11983, aresztowany 13X1985, sank­cja trzy miesiące.

22.  Białoński Stanisław, pracownik Polmozbytu w Nowym Targu, skazany na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawie­szeniu na 3 lata.

23.  Biel Mieczysław, pracownik Dębickich Za­kładów Opon Samochodowych „Stomil" w Dębicy, aresztowany 5 V 1983.

24.  Bielańska Katarzyna, pracownik Akade­mii Rolniczej, aresztowana 28 l - 16 IV 1982.

25.  Bielecka Genowefa (1930-1997), pra­cownica Zakładów Naczyń Kamionkowych w Bochni, aresztowana 12 l - 26 II 1982.

26.  Bieniek Andrzej (1959), ślusarz, Ochot­nicze Hufce Pracy w Nowej Hucie, aresz­towany 10 IX 1983-25 VII 1984.

27.  Bieniek Wiesław (1957), pracownik Budostalu 3 w Nowej Hucie, aresztowany 13 X 1983-19 l 1984.

28.  Bieszczad Artur (1961), student UJ, sank­cja 3 miesiące, zwolniony 30 VI 1983.

29.  Bik Marek (1962), uczeń LO w Krakowie, aresztowany 24 VI 1982-3 VIII 1983.

30.  Blicharz Jan (1942), pracownik Krakow­skich Zakładów Armatur, aresztowany 23 XII 1981-1982.

31.  Błażejewski Wiesław (1940), pracownik Fabryki   Silników  Elektrycznych   „Tamel" w Tarnowie, aresztowany 23 II - 22 IV 1984.

32.  Błąkała Józef (1949), pracownik HiL, aresz­towany 31 VIII-IX 1982.

33.  Bocheński Zbigniew (1936), pracownik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany III-VII 1984

34.  Bochyński Jerzy, student z Nowego Są­cza, aresztowany 1982.

35.  Bocian Ryszard (1939), pracownik Domu Pomocy Społecznej w Kobierzynie, członek

KPN, aresztowany 13 V-26 VII 1983 oraz w 1988.

36.  Bodziony Jakub (1962), uczeń szkoły po­maturalnej w Krakowie, aresztowany 4-17 III 1983.

37.  Bodziuch Janina (1953), pracownik Kra­kowskiego   Przedsiębiorstwa   Budownic­twa Drogowego, aresztowana 20 XI11981 -7 l 1982.

38.  Borkowski Jan (1928), pracownik HiL, aresztowany 6-25 VII 1983

39.  Bryś Kazimierz (1946) (Jasło), pracownik PKP Jasło, sankcja 3 miesiące.

40.  Brzeski Włodzimierz (1937), pracownik HPR w Nowej Hucie, aresztowany 29 VIII -13X11 1982.

41.  Bufnal Piotr (1965), uczeń Szkoły Zawo­dowej przy Zakładach im. Szadkowskiego, aresztowany 8 IX - 14 XI 1983.

42.  Bugno Marek (1960), pracownik FMWiG „Glinik" w Gorlicach, aresztowany 8 III - 27 VII 1984.

43.  Bzdyl Krzysztof (1950), pracownik MPK w Krakowie, członek KPN, aresztowany 22 XII 1981 -12 III 1983.

44.  Chmura Stefan (1942), pracownik Niedomickich Zakładów Celulozy, aresztowa­ny 11 XI 1983.

45.  Chrupczalski Piotr (1951), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 12 X 1982, wy­rok 1,5 roku pozbawienia wolności.

46.  Cichy Krystyna (1940), pracownik HiL, aresztowana 31 VIII - 25 IX 1982.

47.  Cieniorka Dariusz (1960), pracownik Dę­bickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil" w Dębicy, aresztowany 14 l - 27 II.

48.  Ciepły Grzegorz (1962), uczeń VII LO w Krakowie, aresztowany 19 IV - 20 IX 1982.

49.  Cisowski Stanisław (1937), pracownik Sz­pitala Wojewódzkiego w Tarnowie, aresz­towany 4 V - 2 1X1982.

50.  Ciuła Wojciech (1954), pracownik Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowej Hucie, aresz­towany 15 III 1982, wyrok trzy lata po­zbawienia wolności.

51.  Cyganik Wacław (1957), pracownik PRG Mysłowice oddział Trzebinia-Siersza, aresz­towany 10 XI 1982. 

52.  Dąbrowa Jan (1956), pracownik lokomotywowni w Oświęcimiu, aresztowany 3 V 1984, sankcja 3 miesiące.

53. Dąbrowski Krzysztof, pracownik Przed­siębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Nowym Sączu, aresztowany III - VII 1984.

54.  Dobrowolski Maciej Jerzy (1965), pra­cownik Służby Zdrowia w Krakowie, aresz­towany 20 II - 24 VI 1986.

55.  Domagała  Ryszard (1934), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 18 XII 1981, wyrok 2 lata pozbawienia wolności, zwol­niony 11 IV 1983.

56.  Domarecki Władysław (1958), pracow­nik Niedomickich Zakładów Celulozy, aresz­towany 9 XII 1982.

57.  Drej Krzysztof (1951), rolnik w Brzostku, aresztowany 13 XII 1981, skazany na 1,5 pozbawienia wolności.

58.  Drozdowski Piotr (1947), pracownik Kli­niki Medycznej w Krakowie, aresztowany (1 II-3 III 1982.

59.  Dubas Zbigniew (1951), pracownik Dę­bickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil" w Dębicy, aresztowany 17 IV- 14 VI 1982.

60.  Dubiel Małgorzata (1955), pracownica Wojewódzkiego   Szpitala   w  Tarnowie, aresztowana 10 V 1982.

61.  Dudek   Stanisław  (1949),   pracownik FMWiG „Glinik" w Gorlicach, aresztowany 9 III-25 VII 1984.

62.  Dworak Jan (1952), pracownik HiL, aresz­towany 26 IX-23 XI 1983.

63.  Dyląg Stanisław (1943), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 19 XII 1981,  skazany na 4 lata pozbawienia wolności, zwol­niony 11 IV 1984.

64.  Dziedzic Stanisław (1962), pracownik Za­kładów Mechanicznych „Ponar" w Tarno­wie, aresztowany 21 l - 26 II 1982.

65.  Dziędziel Andrzej (1954), pracownik Za­kładów Chemicznych w Oświęcimiu, aresz­towany 31 III 1982,skazany na 1,5 roku po­zbawienia wolności, zwolniony 2 IX 1982.

66.  Dzik Tomasz (1964), uczeń Liceum Za­wodowego w Dębicy, aresztowany 3 V -16 VI 1982.

67.  Dzundza  Krzysztof (1946),  pracownik

Przedsiębiorstwa Usługowego Szkolnic­twa, aresztowany 31 VIII 1982, sankcja je­den miesiąc.

68.  Elmer Stanisław (1939), redaktor „Gło­su „Glinika" w Gorlicach, aresztowany 14 III-25 VII 1984

69.  Faber Włodzimierz, student Akademii Ekonomicznej, aresztowany 10-22 XI 1982.

70.  Fijak Zbigniew (1953),  pracownik UJ, aresztowany 13 IX 1982, skazany na 2 lata pozbawienia wolności,  zwolniony  17  || 1983.

71.  Fijałkowski Krzysztof (1960), aresztowany w Nowej Hucie 8 IX - 25 XI 1983.

72.  Fikas Andrzej (1960), pracownik Zakładów Mechanicznych „Ponar" w Tarnowie, aresz­towany 21 l - 26 II.

73.  Fischer Andrzej (1962), uczeń IV LO w Kra­kowie, aresztowany 20 III - 27 V 1982.

74.  Florczyk Roman (1952), pracownik Mo­stostalu   w   Nowej   Hucie,   aresztowany w Nowej Hucie 26 IX - 21 XII 1983.

75.  Fleszar  Waldemar  (1947),   pracownik HiL, aresztowany 3 X - 10 XI 1982.

76.  Fryźlewicz Jacek, student UJ z Nowego Targu, aresztowany 16 III - 27 V 1982.

77.  Furtak Wiesław (1948), pracownik HiL, aresztowany 26 VIII - 23 IX 1983.

78.  Gac Paweł (1964), uczeń IX LO w Krako­wie, aresztowany 29 XI11982 - 25 VII 1983.

79.  Garapich Michał (1955), student UJ, aresz­towany 9 III - 25 VII 1983.

80.  Garbarczyk Barbara (1960), pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle, aresz­towana 26 II 1982, skazana na 3 lata po­zbawienia   wolności,   zwolniona   22  VII 1982.

81.  Gaweł Stanisław (1939), pracownik Za­kładów Mechanicznych „Ponar" w Tarno­wie, aresztowany 25 VIII 1983.

82.  Gądek Kazimierz, pracownik NPIP „Mon-tin", aresztowany 24 XII 1981 -18 l 1982.

83.  Gąsior Antoni (1963), uczeń III klasy Za­sadniczej  Szkoły Zawodowej w Dębicy, aresztowany 3 V - 16 VI 1982.

84.  Gil Mieczysław (1944), pracownik HiL, aresz­towany 13 l 1982, skazany na 4 lata pozbawie­nia wolności, zwolniony w 25 XI 1983.

85.  Głowacki   Bogdan   (1962),   pracownik HiL, aresztowany 15 V 1982, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolniony 14 V 1983.

86.  Godlewski Jan (1949), pracownik CeBeA w Krakowie, aresztowany 23 XII 1981 - 12 II 1982.

87.  Goleń Bogdan, aresztowany w Krakowie 16 V- 1 VIII 1986.

88.  Gołąb Waldemar (1960),  student UJ, aresztowany 28 X 1982 - 17 II 1983.

89.  Gołczyński  Marian, pracownik Nowo­tarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego w Nowym Targu, aresztowany 7-26 VII 1984.

90.  Gołdynia  Jadwiga  (zmarła  w  1983), pracownica Zakładów Chemicznych Oświę­cim, aresztowana 27 II - 1 III 1982.

91.  Gołdynia Janusz (1958), pracownik Za­kładów Chemicznych w Oświęcimiu, aresz­towany 28 II 1982, skazany na rok pozba­wienia wolności, zwolniony 29 X 1982.

92.  Górecki Tadeusz (1946), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 12 X 1982 - 13 l 1983.

93.  Górski Andrzej (1962), pracownik Fabry­ki Maszyn w Nowej Hucie, aresztowany 9 X 1982 -30 XII 1982.

94.  Górski  Mieczysław (1954), pracownik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany 9 XI 1982, skazany na 3 lata pozbawienia wol­ności, zwolniony 1983.

95.  Grącki Jaromir (1960), student UJ, aresz­towany 25 X 1982-17 II 1983.

96.  Grela Wojciech (1964), uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krzeszowicach, aresz­towany 30 l 1982.

97.  Grotyński Krzysztof (1953), pracownik MPK, aresztowany 13 X 1982 - 26 l 1983.

98.  Grudniewicz Wiesław (1956), plutonowy ludowego WP w Krakowie, członek KPN, aresztowany 10 V 1982, skazany na 4 lata pozbawienia wolności, zwolniony 10 IV 1983.

99.  Grzesiak Zygmunt (1957), student UJ, aresztowany 7 VII 1986 - IV 1987.

100.  Gumuła Aleksandra (1948), pracownik PAN, aresztowany 16 XI 1982 - 17 II 1983.

101.  Gwazdacz Edward (1941), pracownik NPIP „Montin", aresztowany 11 IV-21 VII 1983.

102.  Hajduga   Andrzej   (1964),   pracownik Przedsiębiorstwa   Robót  Odkrywkowych Przemysłu Kamienno-Budowlanego w Kra­kowie, aresztowany 21 X 1982 -29 XII 1982.

103.  Handzlik Stanisław (1943), pracownik HiL, aresztowany 24 VI 1982, skazany na 4 lata pozbawienia wolności, zwolniony 7 VIII 1984, sankcja 3 miesiące 1985.

104.  Hebda Zdzisław (1957), pracownik HiL, aresztowany 3 IX 1986 - IV 1987.

105.  Herzog Aleksander (1951), pracownik Prokuratury Wojewódzkiej w  Krakowie, aresztowany 11 VI - 21 VII 1983.

106.  Indyk Maria (1950), pracownik UJ, aresz­towana 11 VI-19 VII 1983.

107.  Izdebski Andrzej (1925), członek KPN w Krakowie, aresztowany V- 1 VIII 1986.

108. Jagła Bolesław (1961), pracownik HiL, aresztowany 14 V - 29 VI 1982.

109. Jakubowski Grzegorz (1954), pracownik MPO w Krakowie, aresztowany 25 l 1982, skazany na karę 3 lat pozbawienia wolno­ści, zwolniony 25 XI 1982.

110. Jałoszyńska Barbara (1962), studentka Politechniki Krakowskiej, aresztowana 12 X 1982-3 III 1983.

111. Janas Józef (1952), pracownik KZPOW w Tenczynku, aresztowany 23 XII 1981, ska­zany na 2 lata pozbawienia wolności, zwol­niony 3 VIII 1983.

112. Jania Ryszard (1959), pracownik Przed­siębiorstwa Komunalnego w Piwnicznej, aresztowany 9 XI11982, skazany na rok po­zbawienia  wolności,   zwolniony  26  VII 1983.

113. Jarecki Józef (1951),  pracownik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany w 1982, ska­zany na karę 4 lata pozbawenia wolności.

114. Jarek Stanisław (1929), pracownik FMWiG „Glinik" w Gorlicach, aresztowany III - VIII 1984.

115. Jasak Zdzisław, pracownik Dębickich Za­kładów Opon Samochodowych „Stomil", aresztowany 1 IV- 13 VI 1982.

116. Jasielec Bolesław (1943), pracownik Wo­jewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunika­cyjnego w Tarnowie, aresztowany.

117. Jeż Artur (1964), uczeń, aresztowany w Dę­bicy 3 V- 16 VI 1982.

118. Jędrzejkowski Jerzy (1951), pracownik Huty Szklą Gospodarczego w Tarnowie, aresztowany 30 V 1982.

119. Jonas Jerzy (1953), pracownik Zakładów Urządzeń Chłodniczych w Bochni, aresz­towany 21 l 1982.

120. Jurczak Stefan (1938), pracownik Zakła­du Przetwórstwa Hutniczego HiL Bochnia, aresztowany II -VIII 1984.

121. Jurkiewicz Jacek (1963), pracownik re­stauracji w Krakowie, aresztowany 31 VIII 1982-20 IX 1982.

122.  Kaczor Andrzej, aresztowany w Tarnowie.

123.  Kalisz Janusz, pracownik HiL, aresztowa­ny 6 11 982, skazany na karę 6 miesięcy po­zbawienia wolności.

124.  Kalita Adam (1955), student UJ, areszto­wany 4 III - 24 VII 1983.

125.  Karpińczyk Jerzy (1949-2005), pracownik NPIP „Montin", aresztowany 6-15 IV 1983.

126.  Kasperowicz  Agnieszka  (1963),  stu­dentka UJ, aresztowana 26 III - 10 IX 1986.

127.  Kiecana Elżbieta, pracownica Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, aresztowana, skazana.

128.  Kielian Stanisław (1940), pracownik Mo­stostalu w Krakowie, aresztowany 31 VIII 1982-8 IV 1983.

129.  Klassa Jan (1944), pracownik Zakładu Prze­twórstwa Hutniczego HiL Bochnia, aresz­towany 15 XII 1981, skazany na 3 lata po­zbawienia wolności, zwolniony 19 IV 1983.

130.  Klaś Jacek, pracownik Zakładu Konstruk­cji Stalowych „Elbud" w Krakowie, aresz­towany w 1984.

131.  Klich Bogdan (1960), student Akademii Medycznej w Krakowie, aresztowany 9 III -27X 1982.

132.  Kmiecik Zbigniew (1951), pracownik PKS w Nowym Sączu, aresztowany 13 V 1982, skazany na 6 miesięcy pozbawienia wol­ności, zwolniony XII 1982.

133.  Kołodziejczyk Lech, aresztowany w Kra­kowie 16 V- 1 VIII 1986

134.  Konar   Konstanty  (1940),   pracownik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany 6 III - 28 VII 1984.

135. Kosiba Roman, pracownik FMWiG „Glinik" w Gorlicach, aresztowany 8 III - 27 VI11984.

136.  Kowal Henryk (1932), pracownik Zakła­du Konstrukcji Stalowych „Elbud" w Kra­kowie, aresztowany 29 VIII - 3 XII 1982.

137.  Kowalówka Kazimerz (1946), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 18 VII11982, skazany na 1,5 roku pozbawienia wolno­ści, zwolniony 27 VI 1983.

138.  Kowalski Andrzej, aresztowany w Tar­nowie.

139.  Kozielski Marian (1958), student UJ, aresz­towany 16 III 1982, skazany na 3 lata po­zbawienia wolności, zwolniony 17 V11982.

140.  Kozieł Paweł (1950), pracownik Zakładów Urządzeń Chłodniczych w Bochni, aresz­towany 21 M 982.

141.  Kramarczyk Adam (1941), pracownik Re­jonu Dróg Publicznych w Krakowie, aresz­towany 25 l 1982, skazany na 3 lata po­zbawienia wolności.

142.  Krasnodębski Karol (1929), pracownik Za­kładów Mechanicznych „Ponar" w Tarno­wie, aresztowany 15 VIII - 15 XI 1982, po­nownie aresztowany II - VII 1984.

143.  Krauze   Kazimierz  (1956),   pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 6 III 1986, skazany na 5 lat pozbawienia wolności.

144.  Krawacki Marian (1939), pracownik Fa­bryki Lokomotyw w Chrzanowie, areszto­wany 10 XI 1982 - 18 II 1983.

145.  Krawczyk Tadeusz (1965), uczeń Zawo­dowej Szkoły Łączności w Krakowie, aresz­towany 31 VIII-31 XI 1983.

146.  Krok Tadeusz, nauczyciel w Gorlicach, aresztowany 10 III - 26 VII 1984

147.  Kruk Wacław (1931), pracownik Zakładu Mleczarskiego w Nowej Hucie, aresztowa­ny 30 VIII - 30 X 1982.

148.  Krzysztofiak Krzysztof (1958), student UJ, aresztowany 9 III - 7 X 1982.

149.  Kubiak Jan (1958), student Akademii Rol­niczej w Krakowie, aresztowany 14 XI11981, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolniony 11 IV 1982.

150.  Kubisiowski Edward (1944 - 2011), pracownik PGM-Śródmieście w Krakowie, aresztowa­ny 25 l 1982, skazany na 3 lata, zwolnio­ny 28 VI 1982.

151.  Kubrak   Kazimierz  (1952),   pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej  w Nowej Hucie, aresztowany 5 IX-14 XI 1983.

XI 1983.

152. Kuchta Wacław (1950), pracownik Wy­twórni Silników Wysokoprężnych w An­drychowie, aresztowany 5 IV 1982, skaza­ny na 2 lata pozbawienia wolności, zwol­niony 8 V 1983.

153.  Kuczmaszewski Jerzy (1953), pracownik HiL, aresztowany 9 X - 30 XII 1982.

154.  Kulczycki Zbigniew (1957), student ASP w Krakowie, aresztowany 30 IV - 16 VIII 1982.

155.  Kuma Bogdan (1963), pracownik Wy­twórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, aresztowany 3 V 1982.

156.  Kumor Andrzej (1963), student UJ, aresz­towany 7 VII 1986-IV 1987.

157.  Kuś Stanisław (1940), pracownik „Tran-sprojektu" w Krakowie, aresztowany V - 1 VIII 1986.

158. Kuta Stanisław (1933), pracownik Za­kładów Mechanicznych „Ponar" w Tarno­wie, aresztowany 21 XII 1981.

159. Lassota Józef (1943), pracownik CeBeA, aresztowany XII 1981 - 12 II 1982.

160.  Lebdowicz Mieczysław (1964), pracow­nik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany 9 XII 1982, skazany na karę roku pozbawie­nia wolności, zwolniony 30 VI 1983.

161.  Legut Jan, pracownik Huty „Katowice", ska­zany na 3,5 roku pozbawienia wolności.

162.  Lepiarz Aleksander (1956), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 22 XI11981, skazany na karę 3,5 roku pozbawienia wol­ności, zwolniony 28 III 1983.

163.  Leski Stanisław, pracownik Dębickich Za­kładów Opon Samochodowych „Stomil", aresztowany 3 V 1983.

164.  Leśniak Teresa (1942), pracownik Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie, aresztowana 2 II 1982.

165.  Leśniak  Zbigniew   (1950),   pracownik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany 10 II 1982, skazany na karę 3, 5 roku pozba­wienia wolności, zwolniony V 1983.

166. Lewandowski Henryk (1949), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 22 XI11981, skazany na karę 3,5 roku pozbawienia wol­ności, zwolniony 11 l 1983.

167. Lewcun Jerzy (1952), pracownik Zespo­łu Rehabilitacji „Szrodim" w Zakopanem, aresztowany 15 XI11981, skazany na 2 lata pozbawienia wolności.

168.  Libront Zbigniew (1961), pracownik HiL, aresztowany 31 VII11982, skazany na 3 lata pozbawienia wolności.

169.  Lipnicki Leszek, aresztowany w Krakowie 16V-1 VIII 1986.

170.  Lizak Jerzy (1960), pracownik „Chemorozruchu" w Oświęcimiu, aresztowany 7 X1983.

171.  Lizak Jerzy, aresztowany w Tarnowie w VIII 1983.

172. Loranc Stanisław (1949), pracownik Budostalu w Nowej Hucie, aresztowany 13 XI 1982, skazany na 3 lata pozbawienia wol­ności.

173. Łącki Leonard (1938), pracownik Zakła­dów Mechanicznych „Ponar" w Tarnowie, aresztowany 26 VIII - 15 IX 1983, ponow­nie aresztowany 24 II - 28 VII 1984.

174.  Łosiowski Adam (1965), pracownik NPIP „Montin", aresztowany 10 IX- 14X11983.

175.  Łuczak Bogdan (1960), pracownik Dę­bickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil", aresztowany 14 l - 27 II 1982.

176. Łusarz Marek, aresztowany.

177. Machel Andrzej (1953), pracownik HiL, aresztowany 31 VIII - 13 XII 1982.

178.  Maciuga Władysław (1955), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 20 IX - 10 XII 1982.

179.  Majdzik Ryszard (1958), pracownik Przed­siębiorstwa Konstrukcji Stalowych „Elbud" w Krakowie, członek KPN, aresztowany 13 X 1983-1983.

180.  Malik Wiesława, pracownik ZR, areszto­wana 30 IV- 16 VIII 1982.

181.  Marchewczyk Jacek (1941), pracownik Akademii Medycznej w Krakowie, areszto­wany 23 XI - 29 XII 1982.

182.  Marchewczyk  Wojciech  (1951),   pra­cownik AGH, aresztowany 30 IV - VIII 1984.

183.  Matera Ireneusz, pracownik Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, aresz­towany 5 V 1983.

184. Mazurek Józef (1940), pracownik Odlewni Żeliwa w Charsznicy, aresztowany i skazany w 1982 na 1,5 roku pozbawienia.

 

185.  Mącznik Jacek (1966), uczeń, aresztowany w Tarnowie 13 X 1982.

186.  Michalik Krzysztof, pracownik Sądeckich Zakładów Elektro-Weglowych w Nowym Sączu, aresztowany III - VII 1984.

187.  Miętka Jan (1944), pracownik HiL, aresz­towany 23 II 1982, skazany na 3 lata po­zbawienia wolności, zwolniony 11 IV 1983.

188.  Miłek Jan (1950), pracownik Odlewni Że­liwa w Charsznicy, aresztowany i skazany w 1982 na 1 rok i 10 miesięcy pozbawie­nia wolności.

189.  Miśkowiec Józef, Skawina.

190.  Mleczko Jacek (1962), student UJ, aresz­towany 7 VII 1986-IV 1987.

191.Mojek   Wacław  (1958),   aresztowany w Tarnowie.

192.  Mol Tadeusz, Oświęcim, aresztowany.

193.  Morawiec Julian, pracownik Unitra-Telpod w Krakowie, aresztowany 1 l - 28 III 1982.

194.  Moskal  Anna  (1960),  studentka AGH, aresztowana 10 VI - 26 VII 1983.

195.  Motyka Jan, pracownik HiL, aresztowany 9X-20XI 1982.

196.  Mucha Dorota (1964), pracownica ZUS w Nowym Sączu, aresztowana, 9 III - 26 VII 1984.

197.  Mucha Wojciech, rolnik, aresztowany, 9 III - 27 VII 1984, tajny współpracownik SB „Władek" NS-9528.

198.  Mularczyk Janusz (1948), pracownik Wo­jewódzkiej Stacji Obsługi Samochodów Kra­ków - Dąbie, aresztowany 7 IV - 9 VII11983.

199.  Murzyn Zofia (1955), pracownik Garni­zonowej  Administracji   Mieszkaniowej w Krakowie, aresztowana 5 II 1982.

200.  Myślak Henryk (1953), pracownik WSS Społem w Chrzanowie, aresztowany 13 XII 1982-1811 1983.

201.  Najduch Henryk (1950), pracownik „No-womagu" w Nowym Sączu, aresztowany 8 V-28 VII 1984.

202.  Niemirski Wacław, aresztowany w Tar­nowie II-VII 1984.

203.  Nitka Tadeusz (1952), pracownik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany 25 III 1982, skazany na 2 lata pozbawienia wolności, zwolniony 19 VI 1983.

204.  Nosal Jerzy (1946), sprzedawca, areszto­wany 31 VIII 1982, skazany na 3 lata po­zbawienia wolności.

205.  Nowak Edward (1950), pracownik HiL, aresztowany 19 l 1982, skazany na 3, 5 roku pozbawienia wolności, zwolniony 8 VIII 1983, ponownie aresztowany 3 V - VII 1985.

206.  Nowak J. (1947), pracownik Wytwórni Sil­ników Wysokoprężnych w Andrychowie, aresztowany 5 IV 1982, skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności, zwolniony 23 XII 1982.

207.  Nowak Kazimierz (1962), pracownik Za­kładów Mechanicznych „Ponar" w Tarno­wie, aresztowany 21 l - 26 II 1982.

208.  Nowicki Andrzej, aresztowany w Tarno­wie.

209.  Obstarczyk Andrzej, pracownik Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, aresztowany 27 II 1982, skazany na 1,5 roku pozba­wienia wolności, zwolniony 2 IX 1982.

210.  Obuchowicz Daniel (1951), właściciel pry­watnego zakładu w Żabnie, aresztowany XI 1983.

211.  Ochel Krzysztof (1962), pracownik Spół­dzielni Remontowej „Hutnik" w Nowej Hu­cie, aresztowany 4 IX 1986 - IV 1987.

212.  Oleksiński Eugeniusz (1949), pracownik Zakładu   Przetwórstwa   Hutniczego   HiL Bochnia, aresztowany 15 XII 1981, skaza­ny na 3 lata pozbawienia wolności.

213.  Olszewski Jerzy (1949), pracownik HiL, aresztowany 10 X 1982 - 25 l 1983.

214.  Oporek Edward (1948), pracownik Za­kładu Przetwórstwa Hutniczego HiL Boch­nia, aresztowany 12 XI 1983.

215.  Ornat Wojciech, uczeń VII LO w Krako­wie, aresztowany 17 IV - 28 VI 1982.

216.  Orzeł Jerzy (1953), pracownik Zakładu Przetwórstwa   Hutniczego   HiL  Bochnia, aresztowany 15 XII, skazany na 4, 5 roku pozbawienia wolności, zwolniony 21 XII 1983, ponownie aresztowany 28 VII 1986 -IV 1987.

217.  Ostrowski Andrzej (1957), pracownik Sz­pitala Wojewódzkiego w Tarnowie, aresz­towany 1 V 1982, skazany na rok pozba­wienia wolności, zwolniony 19 l 1983.

218.  Pacula Jan (1941), pracownik Przedsię­biorstwa Robót Kolejowych w Krakowie, aresztowany 29 IX 1982, skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności, zwolniony 4 VII 1983.

219. Pajdo Kazimierz (1942), pracownik Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie, aresztowany 20 XII 1982, zwolniony 18 II 1983.

220.  Pajor Tadeusz (1934), pracownik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany III - VII 1984.

221.  Pakoński Krzysztof (1948), pracownik Ce-BeA, aresztowany 23 XII 1981 - II 1982.

222.  Pałka Mirosława (1962), pracownica Pań­stwowych Zakładów Przemysłu Skórzanego w Chełmku, aresztowany 13 III - 13 V 1982.

223.  Paluch Józef (1951) pracownik Geopro-jektu w Krakowie, aresztowany 6 IV - 4 VII 1983.

224.  Pamuła Marian, pracownik Zakładów Me­chanicznych „Ponar" w Tarnowie, aresz­towany 23 II-VII 1984.

225.  Papież Stanisław (1965), uczeń Liceum oo. Pijarów, aresztowany 19 VI - 10 VII 1982.

226.  Pawlik Jerzy (1930), pracownik Energoprzem Kraków, aresztowany 41-5111982.

227.  Pawluś Adam (1955), pracownik WZSR w Jaśle, aresztowany 27 II 1982, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolnio­ny 19 IV 1983.

228. Pawłowski Ryszard (1946), pracownik PKP w Nowym Sączu, aresztowany III-VII 1984.

229.  Petlicki Jerzy (1948), pracownik PAN Kra­ków, aresztowany 1 5 IX 1982 - 17 II 1983.

230.  Piasecki Tadeusz (1950), pracownik Kom­binatu  Budowlanego w Nowym Sączu, w 1982 skazany na karę 4 lata pozbawie­nia wolności.

231.  Piecuch   Aleksander  (1961),   student AGH, aresztowany 6 IV - 25 VII 1983.

232. Pieczyrak Tadeusz (1956), pracownik Klu­bu Sportowego „Wanda" w Nowej Hucie, aresztowany 13 X 1983.

233.  Piekarski Jerzy (1954-2003), dziennikarz „Głosu Nowej Huty", aresztowany 9 III - 7 X 1982.

234.  Piekarz Tadeusz (1941), pracownik WSK w Krakowie,

aresztowany 6 XI 1982 - 27 l 1983.

235.  Pietkiewicz  Mirosław (1960), student AGH, aresztowany 3 V 1982, ponownie aresztowany 12 XII 1983.

236.  Pikul Antoni (1954), pracownik Miejskie­go Biura Studiów i Projektów Lasów Pań­stwowych „Biprolas" w Jaśle, aresztowany 24 VIII-18 XII 1982.

237.  Pilch Józef Adam (1949), pracownik NPIP „Montin" w Krakowie, aresztowany 24 XII 1981 -181 1982.

238.  Piotrowska Krystyna (1932), pracownik PDOKP w Krakowie, aresztowana 23 IV 1982.

239.  Piróg   Marta   (1960),   studentka  AGH, aresztowana 10 VI - 26 VII 1983.

240.  Piskorz Jan, aresztowany w Krakowie 3 V -VI 1983.

241.  Piszczek Jerzy (1960) pracownik Spół­dzielni Optycznej „Fotooptyka", areszto­wany 31 VIII 1982, skazany na 3 lata po­zbawienia wolności, zwolniony 3 III 1983.

242.  Płachta Bogusław (1956), pracownik pry­watnego  warsztatu   samochodowego, aresztowany 13 VIII 1982-22X1 1982.

243.  Pocica Jerzy (1960), student UJ, areszto­wany 6 XI 1982-5 III 1983.

244.  Podgórska Joanna (1963), studentka UJ, aresztowana 26 111-10 IX 1986.

245.  Podlasiewicz Grzegorz (1963),  uczeń Technikum   Chemicznego  w  Tarnowie, aresztowany 23 I11982, skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności, zwolniony 28 VIII 1982.

246.  Polak Józef (1931), pracownik Lokomo-tywowni PKP Kraków-Płaszów, aresztowa­ny 29 VIII 1982-17 II 1983.

247.  Porębski Kazimierz (1935), pracownik ZPH HiL Bochnia, aresztowany 11 XI 1982.

248.  Postawa Edward, pracownik spółdzielni inwalidzkiej,   członek  KPN,  aresztowany w 1985.

249.  Pruszyński Andrzej (1963), aresztowany w Nowej Hucie 10 IX - 14 XI 1983.

250.  Przekupień Jerzy, aresztowany.

251.  Pstruś Andrzej, pracownik HiL, areszto­wany 26 VI - 29 VII 1982.

 

252.  Pulchny  Anna   (1964),   studentka   UJ, aresztowana 10 VI - 11 VII 1983.

253.  Pyrcz Mieczysław, pracownik „Chemobudowy", aresztowany w Tarnowie.

254.  Pyzio Arkadiusz (1947), pracownik Wy­twórni Silników Wysokoprężnych w An­drychowie, aresztowany 26 III 1982, ska­zany na 2 lata pozbawienia wolności, zwol­niony 7 V 1983.

255.  Pyzio Wiesław (1959), pracownik Fabry­ki Maszyn w Andrychowie, aresztowany 16 XII 1981, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolniony 26 III 1983.

256.  Radoń Marek (1960), pracownik Fabryki Farb i Lakierów w Dębicy, aresztowany 3 V- 16 VI 1982.

257.  Rojek Jan (1962-2011), pracownik HiL, aresz­towany 2 X 1982, skazany na 2 lata po­zbawienia wolności, zwolniony 23 II 1983.

258.  Rojek  Jerzy,   Kalwaria  Zebrzydowska, aresztowany

259.  Rosenstrauch Feliks (1947), pracownik HiL, aresztowany X 1982 - 16 XII 1983.

260.  Rosiński Jacek (1958), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 23 XII 1981, ska­zany na 3,5 roku pozbawienia wolności, zwolniony 28 III 1983.

261.  Rożniecki Ryszard (1939), pracownik PRG przy KWK „Siersza" w Trzebini, aresztowany 8 XI 1982 - 18 II 1983.

262.  Safin  Waldemar (1965),  Nowa  Huta, aresztowany 1 V- 25 VII 1983.

263.  Sajdak Grzegorz (1953), pracownik Są­deckich Zakładów Elektro-Węglowych w No­wym Sączu, aresztowany 5 III -VII 1984.

264.  Sakowski Ryszard (1965), aresztowany w Tarnowie 23 II 1982.

265.Sarna Andrzej, pracownik MPK w Krakowie, aresztowany XII 1981, skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności, zwolniony II 1983.

266.  Sidzina Wiesław (1949), pracownik HiL, aresztowany 12 IV- 18 VII 1983.

267.  Skierkowski Adam (1950), rzemieślnik Ce­chu Drobnych Wytwórców, aresztowany 14 H-31 V 1982.

268.  Słaboń Józef (1949), pracownik Odlew­ni Żeliwa „Charsznica", aresztowany 13 XII 1981, skazany na 1 rok i 10 miesięcy po­zbawienia wolności, zwolniony VIII 1982.

269.  Słupek Adam (1946), pracownik „Trans-budu" w Nowej Hucie, aresztowany 27 VI 1985.

270.  Smagała Władysław (1950), pracownik HiL, aresztowany 29 VIII - 3 XII.

271. Smyda Anna, Młodów k. Piwnicznej, aresz­towana 9 XII 1982.

272.  Smyda Janina, Młodów k. Piwnicznej, aresztowana 9 XII 1982.

273.  Sobol Konrad (1957), student AWF w Kra­kowie, aresztowany 10 VI - 21 VII 1983.

274.  Solak Zbigniew (1953-2004), pracownik Archiwum   Państwowego   w   Krakowie, aresztowany 9 III - 7 X 1982.

275.  Sordyl Stanisław, pracownik Wytwórni Sil­ników Wysokoprężnych w Andrychowie, aresztowany, skazany.

276.  Sosin Andrzej (1953), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 20 IX - 29 XI 1982.

277.  Sowa Julian (1945), pracownik HiL, aresz­towany 13 XII 1981.

278.  Sowiński Adam (1962), pracownik Za­kładów Mechanicznych „Ponar" w Tarno­wie, aresztowany 21 l - 26 II 1982.

279.  Stach Marian (1946), pracownik HiL, aresz­towany 6 VIII 1982, skazany na 3 lata po­zbawienia wolności, zwolniony 27 VI 1983.

280.  Stachniuk   Marian   (1954),   pracownik Cementowni w Nowej Hucie, aresztowany 11 VII 1986-IV 1987.

281.  Starzyk Rajmund (1950), pracownik Ta­trzańskiego Parku Narodowego w Zako­panem, aresztowany 17 XII 1981.

282.  Stawiarski   Leszek  (1963),   pracownik ZNTK w Nowym Sączu, w 1982 skazany na 1, 5 roku pozbawienia wolności.

283.  Stawiarski   Roman  (1943),  pracownik FMWiG „Glinik" w Gorlicach, aresztowany III-VII 1984.

284.  Stawiński Tadeusz (1943), rzemieślnik w Tenczynku, aresztowany 19 XI11981, ska­zany na 1, 5 roku pozbawienia wolności, zwolniony 19 VI 1983.

285.  Stożek Franciszek, kierowca MPK w Kra­kowie, aresztowany 29 VIII - 10 XII 1982.

286.  Stós Rafał (1962), nauczyciel Szkoty Pod­stawowej we Wtosaniu, aresztowany 30 VII -15 IX 1986.

„Solidarność" Małopolska - Kalendarium 1980-2005

287.  Strąg Roman (1966), pracownik Ochot­niczego Hufca Pracy w Nowej Hucie, aresz­towany 13 X-21 XII 1983.

288.  Strutyński Tomasz, uczeń IV LO w Kra­kowie, aresztowany 20 III - 27 V 1982.

289.  Surdy  Grzegorz  (1962),  student  Poli­techniki  Krakowskiej, aresztowany 5 XI 1982, skazany na rok pozbawienia wol­ności, zwolniony 21 V 1983, aresztowany 1985-18 VIII 1986.

290.  Szabla   Stanisław  (1963),   pracownik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany 21 II 1982, skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, zwolniony 22 XII 1982.

291. Szaniecka Agnieszka (1963), studentka UJ, aresztowana 30 l - 3 III 1982.

292.  Szczur Zdzisław (1951), pracownik Okrę­gowego  Zaktadu  Transportu   i   Maszyn Drogowych w Krakowie Oddział w Wado­wicach, aresztowany 4 III 1982, skazany na 1, 5 roku pozbawienia wolności, zwolnio­ny 8 III 1983.

293.  Szendera Stanisław, pracownik Poste­runku Energetycznego w Mszanie Dolnej, skazany na karę roku pozbawienia wolno­ści, zwolniony 26 VIII 1982.

294. Szewczyk Henryk (1960), student UJ, po­litolog, aresztowany w Nowym Sączu III-VII 1984.

295.  Szkaradek Alicja (1951), pracownica Są­deckich   Zakładów   Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, aresztowana 6-30 III 1984.

296.  Szkaradek Andrzej (1948),  pracownik „Nowomagu" w Nowym Sączu, areszto­wany 6 III- 1 VIII 1984.

297.  Szkarłat  Zbigniew  (1944-1986),   pra­cownik Spółdzielni Inwalidów w Nowym Są­czu, aresztowany 13 VI - 27 VII 1984.

298. Szmidt Tadeusz (nie żyje), pracownik Fa­bryki Silników Elektrycznych „Tamel" w Tar­nowie, aresztowany XII 1982.

299.  Szwabowski Jan (1937), pracownik Unitra-Telpod w Krakowie, aresztowany 22 XII 1981 -18 III 1982.

300. Szwiec Krzysztof (1954), pracownik Za­kładu Przetwórstwa Hutniczego HiL Boch-

nia, aresztowany 2 IV 1984, sankcja 3 mie­siące.

301.  Szymański Grzegorz (1963), pracownik Budostalu 2 w Krakowie, aresztowany 1 V -31 VIII.

302.  Szyrszeń   Tadeusz   (1949),   pracownik HPR w Krakowie, aresztowany 30 VIII 1982 -10 VI 1983.

303.  Środoń Fryderyk (1937), pracownik HiL, aresztowany 26 VIII 1983 - 23 IX 1983.

304.  Środoń Jan (1947), pracownik Zakładu Ge­ologii PAN w Krakowie, aresztowany 23 XI -29 XII 1982.

305.  Świdziński Tadeusz (1945), pracownik AWF w Krakowie, aresztowany 26 l 1982, skazany na 3 lat pozbawienia wolności, zwolniony 1983.

306.  Talaga Czesław (1938), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 23 XII 1981, ska­zany na karę 3 lat pozbawienia wolności, zwolniony 21 VI 1983.

307. Tokarski Tomasz (1962), student Akade­mii Ekonomicznej w Krakowie, aresztowa­ny 13 X-5 XI 1982.

308. Toś Witold (1957-1985), pracownik Bo-narki, aresztowany 28 VI 1982, skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, zwolnio­ny 20 V 1983.

309. Trybus Janusz (1958), pracownik Transbudu w Krakowie, aresztowany 2 l 1982, skazany na karę 3 lat pozbawienia wolno­ści, zwolniony 10 IX 1982.

310. Tukałło Ewa (1951), pracownik Krakow­skiego Centrum Materiałów Budowlanych, aresztowana 1 5 V - 8 IX 1982.

311.  Tukałło Witold (Kraków), członek KPN, aresztowany 1982.

312. Tupta   Józef  (1949),   pracownik  HPR w Krakowie, aresztowany 29 IX - 16 XII 1982.

313. Tutaj Mieczysław, aresztowany w Tar­nowie.

314.  Uczkiewicz Jerzy (1934), pracownik Za­ktadu Przetwórstwa Hutniczego HiL Boch­nia, aresztowany 17 XII 1981, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolniony 6 IX 1982.

 

315.  Urban Jan (1958), rolnik indywidualny z Jo­dłowej k. Tarnowa, aresztowany 24 II 1982, skazany na 10 miesięcy pozbawienia wol­ności, zwolniony 9 XI 1982.

316.  Uryga  Teresa  (1960),  studentka AWF w Krakowie, aresztowana 11 VI - 21 VII 1983.

317.  Warchoł Alojzy, pracownik HiL, areszto­wany w Tarnowie 24 II 1984.

318. Warian Józef (1958),  pracownik KBM w Krakowie, aresztowany 9 X 1982, ska­zany na 3 lata pozbawienia wolności, zwol­niony 7 VI 1983.

319. Wazl Wiesław (1930), pracownik Inwestprojektu w Krakowie, aresztowany 4 III -25 VII 1983.

320.  Węglowski-Król Krzysztof (1961), pra­cownik ZNTK w Nowym Sączu, skazany na 4 lata pozbawienia wolności 19 IV 1982.

321. Wiatr Bronisław, aresztowany 23111984 w Tarnowie.

322. Widok Marek (1962), pracownik Szpita­la Wojewódzkiego w Tarnowie, areszto­wany 1 V 1982, skazany na rok pozbawienia wolności, zwolniony 19 l 1983.

323.  Wielgosz Bronisław (1922-1989), pra­cownik FMWiG „Glinik" w Gorlicach, ska­zany na 3 lata pozbawienia wolności 20 III 1982. Tajny współpracownik SB „Bronisław" NS-5002.

324.  Więckowski   Piotr (1958),  zamieszkały w Gorlicach, aresztowany 10 VII - 8 IX 1986.

325. Wilkosz Małgorzata (1957), pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, aresztowana 18 l - 13 IV 1983.

326. Wisz Ryszard (1962), aresztowany w Dę­bicy 14 l -27 II 1982.

327. Wiśniewski Wojciech Wiesław (1958), student UJ, aresztowany 24 l 1982, skaza­ny na rok pozbawienia wolności, zwolnio­ny 24 VIII 1982.

328. Witowski Krzysztof (1958), pracownik No­wosądeckiego Kombinatu Budowlanego, aresztowany 25 III 1982, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolniony VII 1983.

329. Wleciał Andrzej (1953), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany IX 1982, skaza­ny na 1,5 roku pozbawienia wolności, zwol­niony 1983.

330. Wojciechowski Teofil (1939), pracownik Muzeum Żup Solnych w Wieliczce, aresz­towany w Bochni.

331.  Wojnar Bogdan (1953), pracownik ZOZ w Krakowie, aresztowany 27 V - 5 VII 1983.

332.  Wojnar Leszek (1961), z Oświęcimia aresz­towany 21 X 1982, skazany na 3 lata po­zbawienia wolności, zwolniony 19 V 1983.

333. Wojtanowicz   Mirosław  (1963),   pra­cownik Zakładów Azotowych w Tarnowie, aresztowany 15 VIII 1982.

334. Wolak Stanisław (1956), pracownik Za­kładów Przetwórstwa Owocowo-Warzyw­nego w Żegodnie, aresztowany 6 III 1982.

335. Woźniak Walerian, pracownik FMWiG „Glinik" w Gorlicach, aresztowany III-VII 1984.

336.  Wójcik Andrzej, uczeń Technikum Elek­trycznego w Skawinie, aresztowany 24 IV - 16 VI 1982.

337. Zacharski Paweł, uczeń Technikum Elek­trycznego w Skawinie, aresztowany 24 IV -16 VI 1982.

338. Zadura Eugeniusz (1931), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 29 VIII - 20 XII 1982.

339.  Załuski Andrzej, uczeń Technikum Poli­graficznego w Krakowie, aresztowany 13 IV- 11 VIII 1982.

340. Zaniewski Mieczysław (1953), pracow­nik HiL, aresztowany 28 IV - 18 VII 1983.

341. Zaniewski Wiesław (1965), nie pracują­cy, aresztowany 28 IV 1983.

342. Zarańska Elżbieta (1950), pracownica Sz­pitala Wojewódzkiego w Tarnowie, aresz­towana 14 V 1982, skazana na rok po­zbawienia wolności, zwolniona 8 XI 1982.

343. Zawirski Władysław, pracownik Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel" w Tarnowie, aresztowany 23 II - VIII 1984.

344. Zawiślak Piotr, aresztowany w Krakowie w 1984.

345. Zechenter Paweł, student UJ, aresztowany 6 IV 1983.

346. Zengel Tadeusz (1942), pracownik ZNTK w Nowym Sączy, aresztowany II - V 1982.

347. Ziejka Danuta (1934), pracownik Niedo-mickich Zakładów Celulozy, aresztowana 19 V- 18 VI 1982.

348.  Zieliński Leszek (1956), pracownik „Tel-pod - Unitra" w Krakowie, aresztowany 23 XII 1981 -25 l 1982.

349. Ziemirski Wojciech, aresztowany w Tar­nowie V - 1 VIII 1984.

350. Zima Jan (1933),  pracownik Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, aresz­towany 24 IX 1983.

351. Ziomek  Antoni   (1929),   aresztowany w Tarnowie.

352. Zygmunt Jan (1958), student AGH, aresz­towany 6 IV- 18 VII 1983.

353. Żaba Jacek (1963-1986), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 31 VIII 1982-111 1983, aresztowany 1986, skazany na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

354. Żak Jacek (1963), pracownik Budostalu 3 w Krakowie, aresztowany 31 VIII 1982, ska­zany na 3 lata pozbawienia wolności, zwol­niony 8 IV 1983.

355. Żebrowski Jerzy (1937), rencista, członek KPN, aresztowany 18 V- 26 VII 1983.

356. Żurawski Tomasz (1960), pracownik Sz­pitala Wojewódzkiego w Tarnowie, aresz­towany 1 V-2 IX 1982.

357. Żurawski Wojciech (1965), uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Hucie, aresz­towany 23 X - 30 XII 1982.

 

Zob. J. Szarek, „Aresztowani w Regionie Małopolska NSZZ „Solidarność' 13 XII 1981 – 1989”, [w:] A. Gliksman, „Solidarność Małopolska. kalendarium 1980-2005”, Kraków 2005.

 

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house