Władysław Kielian, ur. 23 X 1952 w Gorzkowie, woj. świętokrzyskie. Ukończył Technikum Elektrotechniczne nr 1 w Krakowie (1972).

1973-1975 elektryk na Wydziale Kolejowym w Hucie im. Lenina w Krakowie; 1975-1977 pracownik KWK w Libiążu, gdzie odrabiał służbę wojskową. Od 1977 elektryk na Wydziale Walcowni Drobnej HiL; od 1990 oddelegowany do pełnienia funkcji związkowych.

Od IX 1980 w „S”. I 1981 – 13 XII 1981 członek KZ „S” na Walcowni Drobnej HiL. Na wydziale prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych. 13-16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w HiL; jego zmiana na wydziale rozpoczęła strajk. Po 13 XII 1981 organizator Funduszu Solidarnej Pomocy Pracowniczej na Walcowni Drobnej HiL (zbieranie składek z przeznaczeniem na działalność socjalno-związkową: wypłaty zapomóg, refundowanie kar orzekanych przez kolegia ds. wykroczeń wobec uczestników manifestacji, dotowanie wypoczynku dzieci). Rozprowadzał na wydziale publikacje podziemne, m.in. „Hutnika”, „Nowohucki Biuletyn Solidarności” i in. 26 IV – 4 V 1988 uczestnik strajku w HiL, członek KS; po pacyfikacji kombinatu zatrzymany i skazany 6 V 1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń na 1 miesiąc aresztu i karę grzywny. 1988-1989 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Od 1988 członek Komitetu Organizacyjnego „S” HiL.

Od 1989 członek Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego „S”; brał czynny udział w przygotowaniach do wyborów, mąż zaufania w Komisjach Wyborczych. Podczas II WZD KRH „S” (28-29 IV 1989) został wiceprzewodniczącym, a od 11 I 1992 przewodniczącym KRH „S” w Hucie. Od 1992 delegat na WZD Regionu Małopolska i na KZD, członek ZRM „S”. 1992-1995, 2002-2006, 2006-2009 członek KK „S”; w ostatniej kadencji m.in. w zespole KK ds. polityki zagranicznej, integracji europejskiej i MOP. IV 1995 – IV 1997 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej HTS (stanowisko z wyboru pracowników). Od 1996 w AWS: 18 X 1996 desygnowany do Małopolskiej Rady AWS, 19 IV 1997 wybrany do Zespołu Koordynacyjnego AWS. 1997-2001 poseł na Sejm RP III kadencji z listy AWS; w 1997 założyciel i członek RS AWS; 5 XII 1998 wybrany na przewodniczącego RS AWS RK na I Zjeździe Wyborczym RS AWS Regionu Krakowskiego, 16-17 I 1999 podczas I Zgromadzenia Krajowego RS AWS wszedł w skład Rady Politycznej Ruchu. Uczestnik wprowadzania tzw. „czterech wielkich reform” przez rząd Jerzego Buzka. 13-14 VI 2003 reprezentant Małopolski na II Kongresie Europejskiej Federacji Metalowców. Od III 2006, po konsolidacji 4-ch hut, pełni funkcję przewodniczącego ZOK NSZZ „S” ArcelorMittal Poland SA. Od IV 2006 przewodniczący Rady Nadzorczej ZW „Profil” S.A. 2006-2008 członek Rady Nadzorczej (z wyboru pracowników) w Mittal Steel Poland S.A. Od VII 2007 pełni funkcję zastępcy sekretarza w Europejskiej Radzie Zakładowej ArcelorMittal S.A. z siedzibą w Luxemburgu. Od 17 IX 2009 przewodniczący Towarzystwa Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla. Uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami za bieżącą działalność społeczną.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house